2002_1109_065249AA
 Glasgow, street scene 
Previous Index Next